Here is a template

na na na na
na na na na
hey hey hey
goodbye!